1. Không chèn link vô nghĩa trong bài viết

Điều hướng nhanh